Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 51117
Download: 17631

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
248562
48813
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196613
49474
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
122043
24183
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136520
35238
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121444
25413
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45602
16281
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138474
42187
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
349601
62843
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234588
73123
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94860
35424
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55033
24044