Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 45592
Download: 16280

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
248441
48813
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196540
49474
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
122018
24183
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136498
35238
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121427
25413
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51106
17630
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138416
42186
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
349437
62839
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234554
73123
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94837
35424
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55015
24044