Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 45530
Download: 16267

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
247989
48766
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196217
49322
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
121910
24173
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136390
35229
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121360
25399
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51007
17626
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
138231
42170
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
348908
62803
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234420
73106
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94718
35417
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
54926
24033