Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 46095
Download: 16330

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
252147
48973
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
198603
50059
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123934
24260
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137283
35300
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
122040
25511
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51631
17697
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
140181
42290
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
354244
63088
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235615
73337
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95710
35506
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55644
24118