Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 140001
Download: 42289

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
251798
48966
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
198397
49974
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
123845
24256
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137235
35299
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121990
25510
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51595
17696
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46066
16329
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
353930
63080
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
235518
73333
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
95663
35500
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55585
24117