Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 138206
Download: 42170

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
247920
48766
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196164
49270
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
121895
24173
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136368
35229
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121349
25353
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51002
17626
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45518
16267
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
348870
62803
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234398
73106
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94701
35417
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
54912
24032