Audio Prayer Book

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 138470
Download: 42187

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
248552
48813
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
196609
49474
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
122038
24183
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
136519
35238
48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Trí Thoát
121442
25413
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
51115
17631
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
45599
16281
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
349585
62839
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
234584
73123
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
94859
35424
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
55032
24044