Ceremony for Amitabha Buddha’s birth.

Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
Listen: 11935
Download: 645

Other Media

Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
1344
1
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
1948
16
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4703
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5447
230
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15230
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
6328
760
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
5038
568