Ceremony for Amitabha Buddha’s birth.

Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
Listen: 6213
Download: 760

Other Media

Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
762
1
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
1593
16
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4589
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5254
230
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
11839
645
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15048
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
4916
568