Ceremony for Amitabha Buddha’s birth.

Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
Listen: 15048
Download: 1850

Other Media

Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
763
1
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
1594
16
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4590
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5256
230
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
11839
645
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
6214
760
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
4917
568