70th Course

Giải Phóng Vô Minh
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 6542
Download: 1442

Other Media

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9006
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15510
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11207
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14727
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
8849
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10336
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10277
1952
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5387
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13556
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7309
1484
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5634
766