Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
Listen: 35015
Download: 4063

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126145
14482
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45583
4512
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39160
3282
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32369
4473
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
46798
8611
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36094
3607
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
31689
3526
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40721
5915
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61172
11565
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
67706
7578
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
95659
17776
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
28974
4354