Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
Listen: 46804
Download: 8611

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126163
14482
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45588
4512
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39169
3282
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35029
4063
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32380
4473
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36110
3607
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
31698
3526
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40741
5915
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61205
11565
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
67715
7578
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
95680
17776
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
28979
4354