Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
Listen: 31704
Download: 3526

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126170
14482
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45594
4512
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39172
3282
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35036
4063
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32385
4473
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
46808
8611
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36130
3607
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40750
5915
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61225
11565
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
67721
7578
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
95692
17776
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
28981
4354