Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
Listen: 61209
Download: 11565

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126163
14482
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45590
4512
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39170
3282
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35032
4063
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32380
4473
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
46805
8611
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36118
3607
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
31698
3526
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40741
5915
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
67715
7578
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
95683
17776
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
28979
4354