65th Course

Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Lecturer Thích Pháp Đăng
Listen: 8641
Download: 1383

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10813
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16542
2933
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11132
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10675
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17462
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3240
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3832
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3124
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3480
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6196
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3071
386