56th Course

Cát bụi
Lecturer Thích Thiện Xuân
Listen: 5443
Download: 924

Other Media

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9457
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11095
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14396
2533
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10524
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
6941
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12290
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4151
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4691
1005
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
2964
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3625
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4106
636