Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
Listen: 12170
Download: 1675

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1169
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1024
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1446
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2623
52
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
6954
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4397
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
9793
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
4917
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8376
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32308
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
24273
15270
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
21903
20160