49th Course

Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Lecturer Thượng tọa Thích Giác Đăng
Listen: 11934
Download: 1598

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11019
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10381
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7504
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19772
2828
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18047
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8407
2576
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3706
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4066
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9270
2074
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5133
966
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6829
909