65th Course

Bốn pháp quán - Phật thất 65
Lecturer Thích Hạnh Tín
Listen: 11132
Download: 3007

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10813
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16542
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8642
1383
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10675
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17462
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3240
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3832
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3124
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3481
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6198
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3071
386