49th Course

Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Listen: 18299
Download: 2789

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11300
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10659
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7755
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19977
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12211
1598
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8559
2576
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3839
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4208
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9402
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5274
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6997
909