49th Course

Bí mật bên kia cửa tử
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Listen: 8560
Download: 2576

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11305
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10663
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7755
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19977
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12213
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18301
2789
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3842
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4212
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9404
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5282
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
7000
909