Video Dharma

Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 299
Download: 4

Other Media

Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
Thượng tọa Thích Chân Tính
181
3
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
31
11
Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Thượng tọa Thích Chân Tính
251
9
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Thượng tọa Thích Chân Tính
160
19
Chung Tay Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
159
7
Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
Thượng tọa Thích Chân Tính
139
5
Tư liệu tại New Zealand và Úc Châu năm 2008
Thượng tọa Thích Chân Tính
132
11
Bài 14 - Thương về miền Trung
Thượng tọa Thích Chân Tính
136
1
Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Thượng tọa Thích Chân Tính
161
9
Bài học oai nghi dành cho chú tiểu
Thượng tọa Thích Chân Tính
134
3
Chuyện hủ cốt chùa Kỳ Quang
Thượng tọa Thích Chân Tính
524
7
Bài 12 - Đại bất hiều
Thượng tọa Thích Chân Tính
248
3