Video Dharma

Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 160
Download: 9

Other Media

Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
Thượng tọa Thích Chân Tính
181
3
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
31
11
Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Thượng tọa Thích Chân Tính
250
9
Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
299
4
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Thượng tọa Thích Chân Tính
159
19
Chung Tay Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
158
7
Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
Thượng tọa Thích Chân Tính
138
5
Tư liệu tại New Zealand và Úc Châu năm 2008
Thượng tọa Thích Chân Tính
131
11
Bài 14 - Thương về miền Trung
Thượng tọa Thích Chân Tính
135
1
Bài học oai nghi dành cho chú tiểu
Thượng tọa Thích Chân Tính
133
3
Chuyện hủ cốt chùa Kỳ Quang
Thượng tọa Thích Chân Tính
524
7
Bài 12 - Đại bất hiều
Thượng tọa Thích Chân Tính
247
3