Audio Prayer Book

48 Đại Nguyện A Di Đà
Lecturer Thích Trí Thoát
Listen: 122601
Download: 25545

Other Media

Kinh Phổ môn
Thích Trí Thoát
256629
49029
Kinh Di Đà
Thích Trí Thoát
200866
50671
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Thích Chiếu Túc
125371
24296
Kinh Lăng Nghiêm
Thích Trí Thoát
137989
35363
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Thích Trí Thoát
52043
17724
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Thích Trí Thoát
46517
16360
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Thích Trí Thoát
142682
42492
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Thích Trí Thoát
358922
63147
Kinh Dược Sư
Thích Trí Thoát
237410
73390
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
96718
35546
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang
56222
24136