Amida Edgings

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2018 (220 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2016 (178 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2015 (156 Pictures)
Lễ vía Phật A Di Đà 2014 (177 Pictures)
Lễ vía Phật A Di Đà 2013 (80 Pictures)
Lễ vía Phật A Di Đà 2012 (74 Pictures)
Lễ vía Phật A Di Đà 2011 (123 Pictures)
Lễ Vía Di Đà 2010 (65 Pictures)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2009 (69 Pictures)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2008 (21 Pictures)
Lễ vía Đức Phật A Di Đà năm 2007 (15 Pictures)