Verses of Ven.Thich Chan Tinh

Thuyền đời
05/01/2010
Khóc mà chi
17/08/2009
Giọt lệ
11/04/2009
Ánh đạo huy hoàng
05/03/2009
Tình thương
01/12/2008
Đầu Xuân đến chùa
01/04/2007