Verses of Ven.Thich Chan Tinh

Nghìn năm Thăng Long
12/07/2010
Yêu quý thiên nhiên
05/07/2010
Cha mẹ tình thâm
10/06/2010
Ươm mầm tương lai
08/06/2010
Hoa Ưu Đàm Nở
05/06/2010
Thuyền đời
05/01/2010
Khóc mà chi
17/08/2009
Giọt lệ
11/04/2009
Ánh đạo huy hoàng
05/03/2009
Tình thương
01/12/2008
Đầu Xuân đến chùa
01/04/2007