Verses of Ven.Thich Chan Tinh

Sala Flower
01/02/2013
.
The vow on leaving one’s home and becoming a Buddhist monk
16/12/2012
.
We pray to Buddha every day
01/12/2012
.
Nuôi hạt giống lành
14/10/2012
Kiếp người
07/10/2012
Ngày mai nếu...
05/08/2012
Những Con Đường
14/04/2012
Hoằng pháp viên
05/04/2012
Tâm là chủ
05/08/2011
Chỉ giây phút này
27/05/2011
Đản sinh
05/04/2011
Lênh đênh biển hồ
05/04/2011