Verses of Ven.Thich Chan Tinh

Potala
19/01/2015
.
Forest of Precious Lotus Flowers
19/01/2015
.
Spring in Pagoda
19/01/2015
.
Tuổi Hai Mươi
14/04/2014
Biển Đông Bình Yên
14/04/2013
Sala Flower
01/02/2013
.
The vow on leaving one’s home and becoming a Buddhist monk
16/12/2012
.
We pray to Buddha every day
01/12/2012
.
Nuôi hạt giống lành
14/10/2012
Kiếp người
07/10/2012
Ngày mai nếu...
05/08/2012
Những Con Đường
14/04/2012