Books by Sr. Ven. Thich Chan Tinh

Gratitude
Gratitude
Thích Chân Tính
A Gift of New Year 2020
A Gift of New Year 2020
Thích Chân Tính
Chó rừng và Sư tử
Chó rừng và Sư tử
Thích Chân Tính
Lộc ai cho?
Lộc ai cho?
Thích Chân Tính
Nụ cười Di-lặc
Nụ cười Di-lặc
Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc
Cư sĩ Cấp Cô Độc
Thích Chân Tính
Ý nghĩa hoa đăng đêm Di-đà
Ý nghĩa hoa đăng đêm Di-đà
Thích Chân Tính
Baby birds hungry
Baby birds hungry
Thích Chân Tính
Muddy pond
Muddy pond
Thích Chân Tính
Lesson For Kids
Lesson For Kids
Thích Chân Tính
Lesson For Kids
Lesson For Kids
Thích Chân Tính
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Thích Chân Tính