Lễ Tri Ân Đệ Tử

Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính