Cấp Cô Độc Viên

List of Donations for Scholarship Fund in Dec 2016

Update: 03/01/2017
.
 

List of Donations for Scholarship Fund in Dec 2016

 

LIST OF DONATIONS FOR SCHOLARSHIP FUND IN DEC 2016

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Direct\r\n Donation

\r\n
\r\n

Date

\r\n
\r\n

Full\r\n Name

\r\n
\r\n

Add.

\r\n
\r\n

Amount

\r\n
\r\n

4/12/2016

\r\n
\r\n

Lê Thị Ngọc Linh

\r\n
\r\n

Bình Dương

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

4/12/2016

\r\n
\r\n

Cù Thị Phúc

\r\n
\r\n

District 11

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

4/12/2016

\r\n
\r\n

Liên Ngọc

\r\n
\r\n

Hóc Môn Dist.

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

4/12/2016

\r\n
\r\n

Nguyễn Thị Thanh Vân

\r\n
\r\n

Bình Dương

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

4/12/2016

\r\n
\r\n

A Buddhist

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

4/12/2016

\r\n
\r\n

Hoàng Kim Chi

\r\n
\r\n

Hà Nội

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

5/12/2016

\r\n
\r\n

Vũ Thị Tuyết

\r\n
\r\n

Thái Bình

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

6/12/2016

\r\n
\r\n

Lê Thị Hạnh

\r\n
\r\n

Tiền Giang

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

6/12/2016

\r\n
\r\n

Phan Kim BÆ¡

\r\n
\r\n

Bình Tân Dist.

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

7/12/2016

\r\n
\r\n

Phạm Thị Yến

\r\n
\r\n

Hải Phòng

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

7/12/2016

\r\n
\r\n

Buddhist at Chùa Đỏ

\r\n
\r\n

Hải Phòng

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Không Loan

\r\n
\r\n

Bình Thuận

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Tô Thị Thức

\r\n
\r\n

Tân Phú

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Nguyễn Thị Ngà

\r\n
\r\n

Bình Chánh

\r\n
\r\n

250.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Nguyễn Thị Thạnh

\r\n
\r\n

Bình Chánh

\r\n
\r\n

97.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Vân Thị Sanh

\r\n
\r\n

Bình Chánh

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Quảng Hương

\r\n
\r\n

Đồng Nai

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

A Buddhist

\r\n
\r\n

Đồng Nai

\r\n
\r\n

600.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Huệ Thành

\r\n
\r\n

Sóc Trăng

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Đoàn Thị Nhựt

\r\n
\r\n

Dist. 7

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Lan Thi

\r\n
\r\n

Dist. 7

\r\n
\r\n

50.000

\r\n
\r\n

8/12/2016

\r\n
\r\n

Thiên Huệ

\r\n
\r\n

Đồng Nai

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

9/12/2016

\r\n
\r\n

Vũ Thị Khanh

\r\n
\r\n

Bình Thuận

\r\n
\r\n

450.000

\r\n
\r\n

9/12/2016

\r\n
\r\n

Bùi Thị Sang

\r\n
\r\n

Bình Phước

\r\n
\r\n

170.000

\r\n
\r\n

9/12/2016

\r\n
\r\n

A Buddhist

\r\n
\r\n

Đắk Lắk

\r\n
\r\n

2.000.000

\r\n
\r\n

9/12/2016

\r\n
\r\n

Kim Chi

\r\n
\r\n

An Giang

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

11/12/2016

\r\n
\r\n

Hiền Ngọc

\r\n
\r\n

Dist. 2

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

15/12/2016

\r\n
\r\n

Huệ Ngọc Hiền

\r\n
\r\n

Dist. 6

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

15/12/2016

\r\n
\r\n

Chúc Quyên+Chúc Điền

\r\n
\r\n

Dist. 3

\r\n
\r\n

5.000.000

\r\n
\r\n

15/12/2016

\r\n
\r\n

Trần Bích Nghĩa

\r\n
\r\n

Dist. 10

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

16/12/2016

\r\n
\r\n

Liên Hương

\r\n
\r\n

Sóc Trăng

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

16/12/2016

\r\n
\r\n

Buddhist Group at Chùa Đỏ

\r\n
\r\n

Hải Phòng

\r\n
\r\n

650.000

\r\n
\r\n

16/12/2016

\r\n
\r\n

Nhuận Vân

\r\n
\r\n

Thủ Đức

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

17/12/2016

\r\n
\r\n

A Buddhist

\r\n
\r\n

Bắc Ninh

\r\n
\r\n

400.000

\r\n
\r\n

18/12/2016

\r\n
\r\n

Baby Như Quỳnh

\r\n
\r\n

Đồng Nai

\r\n
\r\n

50.000

\r\n
\r\n

24/12/2016

\r\n
\r\n

Nguyễn Thị Mỹ

\r\n
\r\n

USA

\r\n
\r\n

200\r\n USD

\r\n
\r\n

Total:

\r\n
\r\n

VND19.517.000 +USD 200

\r\n
\r\n

Bank-Transfer\r\n Donation

\r\n
\r\n

Date

\r\n
\r\n

Full\r\n Name

\r\n
\r\n

Add.

\r\n
\r\n

Amount

\r\n
\r\n

06/12/2016

\r\n
\r\n

Acc. Number  IBVCB.0612160948391002

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

05/12/2016

\r\n
\r\n

DANG THI HUONG

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

Total:

\r\n
\r\n

700.000Ä‘

\r\n
\r\n

Grand\r\n Total

\r\n
\r\n

20.217.000Ä‘ + 200 USD

\r\n
\r\n\r\n

Related News