Cấp Cô Độc Viên

Donation Jan 2017

Update: 07/02/2017
.
 

Donation Jan 2017

 

LIST OF DONATION FOR BUDDY TALENT FUND

\r\n\r\n

(Directly at the Office)

\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Date

\r\n
\r\n

Full Name

\r\n
\r\n

Address

\r\n
\r\n

Amount

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Diệu\r\n Hà

\r\n
\r\n

Dist.\r\n 3

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Nguyên\r\n Nghĩa

\r\n
\r\n

Gò\r\n Vấp Dist.

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Diệu\r\n Vĩnh

\r\n
\r\n

Dist.12

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Trinh\r\n Minh Huy

\r\n
\r\n

HCMC

\r\n
\r\n

3.150.000

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Trịnh\r\n Thị Hạnh

\r\n
\r\n

Bình\r\n Dương province

\r\n
\r\n

300.000

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Diệu\r\n Tuyết

\r\n
\r\n

Dist.\r\n Bình Tân

\r\n
\r\n

150.000

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Diêu\r\n Mỹ

\r\n
\r\n

USA

\r\n
\r\n

100 USD

\r\n
\r\n

1/1/2017

\r\n
\r\n

Từ\r\n Nhẫn

\r\n
\r\n

HCM

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

5/1/2017

\r\n
\r\n

Nguyễn\r\n Thị Sự

\r\n
\r\n

Đà\r\n Nẵng Province

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

8/1/2017

\r\n
\r\n

Lê\r\n Ngọc Hồng Nhung

\r\n
\r\n

Bình\r\n Tân Dist.

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

9/1/2017

\r\n
\r\n

Đỗ\r\n Phương Anh

\r\n
\r\n

Nhà\r\n Bè Dist.

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

9/1/2017

\r\n
\r\n

Đỗ\r\n Phương Uyên

\r\n
\r\n

Nhà\r\n Bè Dist.

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

10/1/2017

\r\n
\r\n

Nguyễn\r\n Phúc Nguyên

\r\n
\r\n

Mỹ\r\n Tho province

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

12/1/2017

\r\n
\r\n

Trần\r\n Bích Nghĩa

\r\n
\r\n

Dist.\r\n 10

\r\n
\r\n

400.000

\r\n
\r\n

12/1/2017

\r\n
\r\n

Huỳnh\r\n Ngọc Tuấn +Tú

\r\n
\r\n

Gò\r\n Vấp Dist.

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

12/1/2017

\r\n
\r\n

Huỳnh\r\n Nhật Minh

\r\n
\r\n

Gò\r\n Vấp Dist.

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

13/1/2017

\r\n
\r\n

Nguyễn\r\n Ngọc Bảo Khanh

\r\n
\r\n

Gò\r\n Vấp Dist.

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

15/1/2017

\r\n
\r\n

Nguyễn\r\n Diễm Thùy Dương

\r\n
\r\n

Bình\r\n Dương Province

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

17/1/2017

\r\n
\r\n

Phạm\r\n Ngọc Hà

\r\n
\r\n

USA

\r\n
\r\n

3.000.000

\r\n
\r\n

22/01/2017

\r\n
\r\n

Ái\r\n Giao

\r\n
\r\n

Tam\r\n Bảo

\r\n
\r\n

500.000

\r\n
\r\n

23/01/2017

\r\n
\r\n

Buddhist

\r\n
\r\n

Dist.12

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

24/01/2017

\r\n
\r\n

Hà\r\n Bạch Huệ

\r\n
\r\n

Cần\r\n Thơ province

\r\n
\r\n

200.000

\r\n
\r\n

24/01/2017

\r\n
\r\n

Phạm\r\n Ngọc Hoàng

\r\n
\r\n

Dist.\r\n 4

\r\n
\r\n

1.000.000

\r\n
\r\n

26/01/2017

\r\n
\r\n

Gđ\r\n Tạ Thế Thanh

\r\n
\r\n

Dist.\r\n 5

\r\n
\r\n

10.000.000

\r\n
\r\n

27/01/2017

\r\n
\r\n

Buddhist

\r\n
\r\n

Hải\r\n Dương province

\r\n
\r\n

1.700.000

\r\n
\r\n

29/01/2017

\r\n
\r\n

Diệu\r\n Ca

\r\n
\r\n

Bình\r\n Thạnh Dist.

\r\n
\r\n

100.000

\r\n
\r\n

29/01/2017

\r\n
\r\n

Nguyễn\r\n Xuân Huyên

\r\n
\r\n

Dist.\r\n 1

\r\n
\r\n

300.000

\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

VIA BANK TRANSFER

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

DATE

\r\n
\r\n

Full\r\n Name

\r\n
\r\n

Amount

(vnđ)

\r\n
\r\n

19/01/2017

\r\n
\r\n

Tong\r\n Ho Thi Phuong Thao (Tam Nguyet)

\r\n
\r\n

2,000,000

\r\n
\r\n

19/01/2017

\r\n
\r\n

Ibvcb.Vnmb.\r\n Vnmb20170119785954. Chau Nguyen Trong Hieu

\r\n
\r\n

500,000

\r\n
\r\n

17/01/2017

\r\n
\r\n

Ibvcb.1701170027881002.Family\r\n of Mr. Tran Hong Hien

\r\n
\r\n

300,000

\r\n
\r\n

10/01/2017

\r\n
\r\n

Sender:48304001.Dd:100117.Shgd:10000153.Bo:Dang\r\n Thi Huong

\r\n
\r\n

200,000

\r\n
\r\n

04/01/2017

\r\n
\r\n

Lien Van Hoa

\r\n
\r\n

100,000,000

\r\n
\r\n

03/01/2017

\r\n
\r\n

Vo\r\n Hoang Tri 

\r\n
\r\n

500,000

\r\n
\r\n

09/01/2017

\r\n
\r\n

Ibvcb.0901170479740003.Buddhist\r\n Hanh - Dieu Nguyen. Add: 02 Lane 138, Kim Hoa Rd, Dong Da Dist., HN

\r\n
\r\n

5,000,000

\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n

 

Related News