Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in August 2020

Update: 09/10/2020
 

The Report on Freeing Creatures in August 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN AUGUST 2020

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

10/08/2020

Cô Thủy ở Hóc Môn

4.600.000

10/08/2020

Một số Phật tử

3.000.000

20/08/2020

Gia dình Phật tử ở Củ Chi

24.000.000

25/08/2020

Cô Diệu Thiện ở chợ Ba Bầu

2.000.000

TOTAL:

33.600.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

03/08/2020

995220080352984

500.000

03/08/2020

Lâm Thị Nhi

1.000.000

05/08/2020

Gia đình Vũ Minh Đức

2.000.000

11/08/2020

Tho Hoa

100.000

13/08/2020

Một Phật tử

100.000

19/08/2020

Một Phật tử

300.000

21/08/2020

Một Phật tử

200.000

TOTAL:

4.200.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

10/08/2020

Phóng sanh 250 kg cá trê, cá lóc ở Bình Mỹ, Củ Chi

7.500.000

20/08/2020

Phóng sanh 1 tấn cá trê ở phà Cá Lăng, Củ Chi

26.000.000

25/08/2020

Phóng sanh 15 kg rắn các loại ở Củ Chi

3.500.000

TOTAL:

37.000.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 37.800.000Đ
The remaining cash of July 2020: 60.452.000Đ
-
Charity Group collect: 33.600.000Đ
-
Monk  Hue’s Account: 4.200.000Đ
II. EXPENSES:  37.000.000Đ
III.
THE REMAINING CASH IN AUGUST 2020: 61.252.000Đ

Related News