Cúng dường tam bảo

Phát tâm xây dựng T12/2018
Phát tâm xây dựng T11/2018
Phát tâm xây dựng T10/2018
Phát tâm xây dựng T09/2018
Phát tâm xây dựng T08/2018
Phát tâm xây dựng T07/2018
Phát tâm xây dựng T06/2018
Phát tâm xây dựng T05/2018
Phát tâm xây dựng T02/2018
.
Phát tâm xây dựng T01/2018
.
Phát tâm xây dựng T04/2018
Phát tâm xây dựng T03/2018
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG T3/2018