Chú Sadi Hoan Hỷ nhìn cuộc đời | Chùa Hoằng Pháp


Chú Sadi Hoan Hỷ nhìn cuộc đời

Danh mục - Chú Sadi Hoan Hỷ nhìn cuộc đờiTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,543
    pháp âm : 58,705,936
 • Đang truy cập
    Tin tức : 29
    Nghe pháp : 40
 • Số người đang Online: 69

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009