Cảm Xúc Khóa Tu Mùa Hè | Chùa Hoằng Pháp

Cảm Xúc Khóa Tu Mùa Hè

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,356
    pháp âm : 57,729,609
 • Đang truy cập
    Tin tức : 33
    Nghe pháp : 48
 • Số người đang Online: 81

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009