Cải Lương Phật Giáo

Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Liên Hoa Sắc
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Quan Âm xây cầu
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Quan Âm tóc rối
Huỳnh Trung Chánh