Ca khúc mừng Phật đản

Trăng tròn tháng tư
Trầm hương đốt
Um-dam-ba-ra
Trăng Phật sử
Tình đạo
Truyền tin vui
Mừng Đản sanh
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ngày đẹp trần gian
Bên dòng sông xưa
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Cảm niệm Phật đản